Court Contempt - Afaan Oromo

807 Downloads

Qaama aangoo ummataa qabuun dambii bahe ykn ajaja kenname fudhachuu ykn kabajuu diduu; Kabaja qaama kanaa tuquu ykn sirna adeemsa hojii isaa gufachiisuu ykn addaan akka citu gochuu dha. Kunis haala adda addaatiin kan raawwatamuu dha. Xiyyeeffannoon keenya Mana Murtii irratti ta‟us yaadrimeen kun qaamolee aangoo ummataa qaban kan biroos fkn seera baaftuu fi seera raawwachistuu ni dabalata.

File Name: Dhaddacha Jeequu fi raawwii isaa by Elias Kasa(ASMMOG Arsii).pdf
Category: Criminal Law
File Size: 902.49 KB
Hits: 2363 Hits
Download: 807 times
Created Date: 12-29-2020