የንግድ ችሎት ውሳኔዎች

የንግድ ችሎት ውሳኔዎች

የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ከአቢሲኒያ ሎው ጋር በመተባበር በፍርድ ቤቱ ሥር የሚገኙ የንግድ ችሎቶች የሰጧቸው የተመረጡ ውሳኔዎችን በዚህ ክፍል ያቀርባል፡፡ ዓላማውም ችሎቶቹ የሚሰጧቸው ውሳኔዎች ሥልጣን ባላቸው የበላይ ፍርድ ቤቶች መታየታቸው እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ለንግድ ማህበረሰብ እና ለሌሎች ተጠቃሚዎች ውሳኔዎቹን ተደራሽ ማድረግ ነው፡፡

የኮ/መ/ቁ 171664 የካቲት 26 ቀን 2011 ዓ/ም ዳኛ፡- አሸናፊ ለሜቻ ከሳሽ፡- እንደራስ ናሽናል ኃ/የተ/የግ/ማህበር ፡- ጠበቃ ጀሚላ ክብረት ቀረቡ ተከሳሽ፡- እንደራስ የንብረት አስተዳደር ኃ/የተ/የግል/ማህበር ፡- ጠበቃ ከበደ ደራራ ቀረቡ ፍርድ ለዚህ ፍርድ መነሻ የሆነዉ ከሳሽ…
የኮ/መ/ቁ 171480 የካቲት 21 ቀን 2011 ዓ/ም ዳኛ፡- አሸናፊ ለሜቻ ከሳሽ፡- አቶ አብዲሳ በየነ ያደታ ተከሳሾች፡- 1ኛ) ዶ/ር አበበ ደምስስ 2ኛ) ፍቅር ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር መዝገቡ ለዛሬ የተቀጠረዉ ለምርመራ ተብሎ ሲሆን ተመርምሮ ተከታዩ ፍርድ ተሰጥቷል፡፡ ፍርድ…
የኮ/መ/ቁ 168817 ታህሳስ 30 ቀን 2011 ዓ/ም ዳኛ፡- አሸናፊ ለሜቻ ከሳሽ፡- ወ/ሮ መሪም ኡመር አህመድ፡-ከጠበቃ ፈቃዱ ዳመነ ጋር ቀረቡ ተከሳሽ፡- ወ/ሮ ሲቲ ኡመር፡- ጠበቃ ደረጄ ታደሰ፡-ቀረቡ መዝገቡ ለዛሬ የተቀጠረዉ ለምርመራ ተብሎ ሲሆን ተመርምሮ ተከታዩ ፍርድ…
የኮ/መ/ቁ 275909 ሰኔ 28 ቀን 2011 ዓ.ም በፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት የልደታ ምድብ 6ኛ ፍ/ብሔር ንግድ ችሎት ዳኛ፡- ዮሓንስ አፈወርቅ አመልካች፡- ጎልደን ኮፊ ሮስተሪ ኃላ/የተ/የግ/ማህበር - ጠበቃ ስንታየሁ ዘለቀ - ቀረቡ ተጠሪ፡- ዛሚ ፐብሊክ ኮኒክሽን…
የኮ/መ/ቁ 273280 ሐምሌ 30 ቀን 2011 ዓ.ም ዳኛ፡- አበበ ሰለሞን ከሣሽ፡----- አቶ መስፍን ሽፈራው ዘለቀ ተከሣሽ፡---- አባይ ኢንሹራንስ አክሲዮን ማህበር መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፍርድ ተሰጥቷል፡፡ ፍርድ ጉዳዩ ቃለ ጉባኤ እንዲሠረዝ የቀረበ ክስን የሚመለከት ሲሆን ከሣሽ…
Page 2 of 2