criminal law forms

በዋስትና ላይ የተሰጠ ብይን
 586.9 KB
 11-18-2020
  0 times
Download ( pdf )
በዋስትና መከልከል የቀረበ ይግባኝ
 583.64 KB
 11-18-2020
  0 times
Download ( pdf )
በዋስትና የተያዘ ንብረት ይለቀቅልኝ
 581.73 KB
 11-18-2020
  0 times
Download ( pdf )
በዋስትና ጥያቄ ላይ ዐ ህግ አስተያየት እንዲሰጥ
 691 Downloads
 584.03 KB
 11-18-2020
  691 times
Download ( pdf )
በይርጋ ላይ የተሰጠ ትዕዛዝ
 585.27 KB
 11-18-2020
  0 times
Download ( pdf )
በደመወዝ ዋስትና የተሰጠ ትዕዛዝ
 584.17 KB
 11-18-2020
  0 times
Download ( pdf )
በጊዜ ቀጠሮ ማሰሪያ ትዕዛዝ
 38 Downloads
 584.82 KB
 11-18-2020
  38 times
Download ( pdf )
በጊዜ ቀጠሮ ማሰራያ ትዕዛዝ
 581.78 KB
 11-18-2020
  0 times
Download ( pdf )
በጋራ አብሮ ለመሥራት የሚደረግ ስምምነት ፎርም
 2 Downloads
 206.95 KB
 11-18-2020
  2 times
Download ( pdf )
በግል ተበዳይ የቀረበ የወንጀል ክስ
 585.49 KB
 11-18-2020
  0 times
Download ( pdf )
በግል አቤቱታ የቀረበ ክስ እንዲቋረጥ የተሰጠ ትዕዛዝ
 585.55 KB
 11-18-2020
  0 times
Download ( pdf )
ተከሣሽ የዋስትና ገንዘብ በሞዴል 85 በማስያዝ ከእስር እንዲፈታ የተሰጠ ትዕዛዝ
 485 Downloads
 587.93 KB
 11-18-2020
  485 times
Download ( pdf )