የማጠቃለያ ሀሳብ (የክርክር ማቆሚያ) የማቅረብ መብት

Sep 02 2014

በወንጀለኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሕግ ቁጥር 148 (1) እና (2) ላይ እንደተደነገገው በወንጀል ጉዳዮች ላይ ማስረጃ ተሰምቶ ካበቃ በኋላ ዐቃቤ ሕግ እና ተከሳሽ ስለሕጉ፣ ስለነገሩ እና ስለማስረጃዎች ሁኔታ የክርክር ማቆሚያ ንግግር ያደርጋሉ፡፡ ይህንን ድንጋጌ ተከትሎ ከጥቂት ችሎቶች በስተቀር ፍርድ ቤቶች በሕጉ መሠረት ማስረጃ ተሰምቶ ሲያበቃ ዐቃቤ ሕግና ተከሳሽ የክርክር ማቆሚያ ንግግር እንዲያቀርቡ ያደርጋሉ፡፡

በተመሳሳይ ሁኔታ በፍትሐብሔር ሥነ ሥርዓት ሕግ ቁጥር 259 (2) እና (3) ላይም በፍትሐብሔር ጉዳዮች ላይ ተከራካሪዎች ማስረጃዎቻቸውን አቅርበው ካስረዱ በኋላ ስለክርከሩ ያላቸውን ጠቅላላ ሀሳብ ማቅረብ እንዳለባቸው ተመልክቷል፡፡ ሆኖም አብዛኞቹ የፍትሐብሔር ችሎቶች ተከራካሪዎች ማስረጃዎቻቸውን አቅርበው ከጨረሱ በኋላ ስለክርከሩ ያላቸውን ጠቅላላ ሀሳብ እንዲያቀርቡ አያደርጉም፡፡ እንደውም አንዳንድ የፍትሐብሔር ችሎቶች ላይ ማስረጃዎች ተሰምተው ከተጠናቀቀ በኋላ በተከራካሪ ወገኖች በኩል ስለክርክሩ ያለንን ጠቅላላ ሀሳብ እንድናቀርብ ይፈቀድልን ብለን ስንጠይቅ በመከልከል ፍርድ ተሰጥቷል፡፡ ሆኖም በፍትሐብሔር ሥነ ሥርዓት ሕጉ ቁጥር 273 ላይ የፍትሐብሔር ችሎቶች ፍርድ የተከራካሪዎች ማስረጃዎች ተሰምተው ከተጠናቀቁ በኋላ እና ፍርድ ከመስጠታቸው በፊት በፍ/ብ/ሥ/ሥ/ሕ/ቁ 259 መሠረት የተከራካሪዎችን የማጠቃለያ ሀሳብ ሊቀበሉ እንደሚገባ ያመለክታል፡፡ ሆኖም አብዛኛዎቹ ችሎቶች (በእኔ እይታ እስካሁን ያየኋቸው የፍትሐብሔር ችሎቶች በሙሉ) የፍትሐብሔር ሥነ ሥርዓት ሕጉን ቁጥር 259 (2) እና (3) እንዲሁም 273 ን ተግባራዊ ሲያደርጉ አይታዩም፡፡

Read 11233 times Last modified on May 22 2015
Abiyou Girma Tamirat

Abiyou Girma is a qualified and a licensed lawyer. He obtained Bachelor of Laws (LLB), his first degree, from Saint Marry's University, Faculty of Law, in June 2007 and master's degree (MA), from Addis Ababa University Faculty of Law specializing in areas of Human Rights in 2012. He was at Ministry of Justice both as a public prosecutor and Legal adviser at International Co-operation on Legal Affairs Directorate. During his stay he has acquired an extensive experience in Civil law, commercial law and criminal Law, prosecutions, Human Rights and International Law.