Latest blog posts

Not published yet

-የተጠራው ጠቅላላ ጉባዔ ተሰረዘ

የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት አሥረኛውን ጠቅላላ ጉባዔ ታግዶ እንዲቆይ በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የተሰጠውን ውሳኔ ለማሳገድ ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ያቀረበው አቤቱታ ውድቅ ሆነ፡፡

ታኅሳስ 16 ቀን 2006 ዓ.ም. ለማካሄድ የታቀደው ጠቅላላ ጉባዔ መሰረዙን ንግድ ምክር ቤቱ አስታወቀ፡፡ ንግድ ምክር ቤቱ ከኅብረት ኢንሹራንስ ኩባንያ ጋር በነበረበት ክርክር በፌዴራል የመጀመሪያ ፍርድ ቤት አሥረኛው ጠቅላላ ጉባዔ ታግዶ እንዲቆይ ትዕዛዝ የሰጠው፣ በሁለቱ ወገኖች መካከል በነበረው ክርክር የዘጠነኛው ጠቅላላ ጉባዔ ያሳለፋቸው ውሳኔዎች መሻራቸው በመወሰኑ ነው፡፡ ይህንንም ውሳኔ ለማስፈጸም አሥረኛው ጠቅላላ ጉባዔ ሳይካሄድ እንዲቆይና በጉዳዩ ላይ ውሳኔ ለመስጠት ታኅሳስ 20 ቀን 2007 ዓ.ም. ቀጠሮ መስጠቱ ይታወሳል፡፡ 

ይሁን እንጂ የአዲስ አበባ ንግድ ምክር ቤት ጉዳዩን ወደ ጠቅላይ ፍርድ ቤት በመውሰድ ከዚህ ቀደም የቀረበው የሰበር አቤቱታ ታይቶ ውሳኔ እስኪያገኝ ድረስ፣ የፌዴራል ይግባኝ ሰሚ ችሎት ኅዳር 16 ቀን 2007 ዓ.ም. የሰጠው ውሳኔ አፈጻጸሙ ታግዶ እንዲቆይ ትዕዛዝ እንዲሰጥለት ጠቅላይ ፍርድ ቤትን ጠይቋል፡፡ 

በዚሁ ጥያቄ መሠረት ከቀጠሮው በፊት ጉዳዩን የተመለከተው የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የንግድ ምክር ቤቱን አቤቱታ ሳይቀበለው ቀርቷል፡፡ ታኅሳስ 13 ቀን 2007 ዓ.ም. ባዋለው ችሎት የንግድ ምክር ቤቱን ጥያቄ ውድቅ ያደረገበትን ምክንያት በዝርዝር አስቀምጧል፡፡ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ውሳኔ በሰጠበት መዝገብ አንድ ጉዳይ ለሰበር ችሎት ሊቀርብ የሚችለው ቅሬታ የቀረበበት ውሳኔ መሠረታዊ የሕግ ስህተት የተገኘበት እንደሆነ ብቻ መሆኑን አዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 22 ንዑስ አንቀጽ አንድ እንደሆነ አመልክቷል፡፡ 

አያይዞም እንዲታገድ ትዕዛዝ የሚሰጠውም ተከራካሪ ወገኖች ባሉበት ነገሩ እስኪሰማ ድረስ በወንጀልና በፍትሐ ብሔር ሥነ ሥርዓት ሕጎች የተደነገገ በመሆኑም ጠቅሷል፡፡ በዚህ መሠረት የቀረበውን የንግድ ምክር ቤቱ የዕግድ ጥያቄና የሰበር አቤቱታውን መነሻ በማድረግ መሠረታዊ የሕግ ስህተት ተፈጽሞባቸዋል የተባሉትን ውሳኔዎች፣ አግባብነት ካለው ሕግና በየፍርድ ቤቱ ከተደረጉት ክርክሮች ጋር አገናዝቦ በመመርመር የዕግድ ትዕዛዝ የተጠየቀባቸው ተጠቃሾቹ መዝገቦች ከዚህ ጉዳይ ጋር የሚያያዙ አይደሉም ብሏል፡፡ 

‹‹በዚሁ መሠረት በሰጠው ትዕዛዝ በሥር ፍርድ ቤቶች መሠረታዊ የሕግ ስህተት ተሠርቷል ለማለት ባለመቻሉ የቀረበውን የዕግድ ጥያቄ አልተቀበልነውም፤›› በማለት ጉዳዩ ለሰበር ችሎት አያስቀርብም በማለት ትዕዛዝ ሰጥቶ መዝገቡን ዘግቷል፡፡ 

ንግድ ምክር ቤቱ ጠቅላላ ጉባዔውን እንዳያካሂድ የተወሰነበት፣ ከአንድ ዓመት በፊት በዘጠነኛ ጠቅላላ ጉባዔው ላይ በንግድ ምክር ቤቱ በአባልነትና በተሳታፊነት ከሚታወቁ አባላት መካከል አንዱ የሆነው ኅብረት ኢንሹራንስ ኩባንያ የወከላቸውን ግለሰብ በጉባዔው ላይ እንዳይሳተፉ በማገዱ በተመሠረተ ክስ ነው፡፡ 

ንግድ ምክር ቤቱ ኅብረት ኢንሹራንስ ኩባንያ ወክሎ የላካቸውን አቶ ኢየሱስ ወርቅ ዛፉ በጠቅላላ ጉባዔው እንዳይሳተፉ ያደረገው የቀድሞው ቦርድ ባሳለፈው ውሳኔ መሠረት ነው ይላል፡፡ 

ለዕገዳው የሰጠው ምክንያትም አቶ ኢየሱስ ወርቅ የንግድ ምክር ቤቱን ደንብና ሥርዓት በመፃረር የተቋሙን ስም እያጠፋ ነው የሚል እንደነበር ይታወሳል፡፡ አቶ ኢየሱስ ወርቅ ደግሞ ንግድ ምክር ቤቱ ጠቅላላ ጉባዔ ለማካሄድ እየተጠቀመበት ያለው የምልዓተ ጉባዔ ቀመር ሕገወጥ በመሆኑ፣ ይህንንም አውቆ ወደ ሕጋዊ መንገዱ መምጣት አለበት ብለው በመከራከራቸውና ንግድ ምክር ቤቱም ይህንን ባለመቀበሉ የተፈጠረ ችግር መሆኑን በተደጋጋሚ ሲገልጹ ነበር፡፡ 

ከንግድ ምክር ቤቱ ጽሕፈት ቤት በተገኘው መረጃ መሠረት፣ ታኅሳስ 16 ቀን 2007 ዓ.ም. ሊካሄድ የነበረው አሥረኛው ጠቅላላ ጉባዔ በፍርድ ቤቱ ውሳኔ መሠረት አይካሄድም፡፡


Editors Pick

Criminal Law Blog
ፍርድ ቤት ቅጣት ማቅለያን ወይም ማክበጃን በሌላ ማቅለያ ወይም ማክበጃ ቀይሮ ማቅለል ወይም ማክበድ ይችላል? የቅርብ ጓደኛው ጋር ተጠግቶ ይኖር የነበረ ግለሰብ፣ ጓደኛው በሌለበት አሳቻ ሰዓት 10000 ብር የሚገመት ቶሺባ ላፕቶፕ ወስዶ ለግል ጥቅሙ አውሏል በሚል የወንጀል ሕግ አንቀጽ 665(1)በመተላለፍ በስረቆት ወ...
9993 hits
Opinion/Critiques/Case Comment/Public Lecture
በዳኛው ገጠመኝ እንጀምር። የአንዱ የኦሮሚያ ወረዳ ፍ/ቤት ዳኛ ለተዘዋዋሪ ችሎት በሕዝብ ትራንስፖርት እየሄደ ነበር። መኪናው ውስጡ ሞልቶ ረዳቱ ከላይ ለመጫን ይቃጣዋል። መኪናው ላይ የተፃፉ ጥቅሶች እንቅጩን ይናገራሉ። "ታሪፍ እንጂ ትራፊክ የለም፣ ጠጋ ጠጋ በሉ"  "የሰው ልጅ ክቡር ነው፣ ትርፍ ሰው የለም ግቡ" "...
7485 hits
Taxation Blog
  የፌዴራል ታክስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 983/2008 እራስን በራስ የማስተዳደር መብትን ከአዲስ አበባ እና ከድሬዳዋ ከተሞች ላይ የገፈፈ ስለመሆኑ እና የመፍትሔ አቅጣጫዎቹ፡፡   እራስን በራስ የማስተዳደር መብት የፌዴራል ሥርዓትን በሚከተሉ አገሮች የተለመደ አሰራር ሲሆን በዋናነትም ክልሎች ወይም ራስ ገዝ አስተዳ...
9994 hits
Intellectual Property and Copy Right Blog
    Abstract Traditional dresses are highly dignified among Ethiopians. It is very common to beautify traditional dresses with handwoven embroidery designs, locally referred to as Tibeb. Ethiopians we...
1956 hits

Top Blog Posts

About the Law Blog
  መግቢያ የአዲስ አባባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ ቀደም ሲል አውጥቶት የነበረውና የተከራየን ሰው ማስወጣት (በርግጥ ደንቡ ይህን ድርጊት አልከለከለም) እና የኪራይ ዋጋን መጨመር ለማገድ የወጣውን የደንብ ቁጥር 122/13 ማራዘሙን በድጋሜ አስታዉቋል፡፡ ይህ ደንብ የቤት አከራዮች ያከራዬት ቤት ላይ ዋጋ እንዳንይጨምሩ ...
Taxation Blog
It is perplexing for me, as a tax lawyer having worked for close to 10 years on Ethiopian tax laws, to see how the investment and finance community in Ethiopia is not worrying enough about the tax on ...
Succession Law Blog
መግቢያ ማንኛውም ሰው አንድ የፍርድ ውሰኔ ሊያገኝ የሚገባ ጉዳይ ያለው እንደሆነ ጉዳዩን ለማየት በሕግ ሥልጣን ለተሰጠው አካል ሊያቀርብ ሚችልበት የጊዜ ገደብ በልዩ ልዩ የሕግ ድንጋጌዎች ላይ ተመልክቶ ይገኛል፡፡ ይህን መሰል የጊዜ ገደብ በሕግ አጠራር ይርጋ ተብሎ የሚጠራ ሲሆን ትርጓሜውም በሕግ በተቀመጠው የጊዜ ገደ...
Succession Law Blog
መግቢያ የውርስ ህግ ክፍል በሆነው የፍትሐብሔር ህግ ቁጥር 826 ላይ እንደተመላከተው አንድ ሰው የሞተ አንደሆነ በሞተበት ጊዜ ዋናው መኖሪያው በሆነበት ስፍራ የዚህ የሟች የውርስ ሀብት ይከፈታል፡፡ የሟች ውርስ ሟች በሞተበት ቅጽበት የሚከፈት ቢሆንም የሟች የውርስ ሀብት እስከሚጣራ ድረስ የሟች ንብረት እንደ አንድ የ...